Zápis do ZUŠ Dubňany

Kritéria pro přijetí žáků ke studiu

Ke studiu se žáci přihlašují elektronickou přihláškou, která je přístupná na webových stránkách školy. V přihlášce si uchazeči zarezervují termín přijímací zkoušky.  Žáci jsou ke studiu přijímáni na základě úspěšně vykonané přijímací talentové zkoušky. Uchazeč musí do 1. 9. 2024 dosáhnout 5 let věku - do hudební, výtvarné a taneční přípravky přijímáme přednostně 6leté děti před 5letými.

Řádný termín přijímacích talentových zkoušek je zveřejněn na webových stránkách školy v dostatečném předstihu. Dle potřeby škola organizuje také mimořádné termíny zkoušky. Průběh a výsledek zkoušky je zaznamenán do „Protokolu o přijímání žáků“. Přijímací komisi jmenuje ředitelka školy. 

Kapacita školy činí 400 žáků. Výsledky přijímacích talentových zkoušek jsou zveřejněny na webu školy nejpozději do konce měsíce srpna. Přijatí žáci jsou do výuky zařazeni v souladu s platnou legislativou a ŠVP ZUŠ.  Uchazeči nepřijatí z kapacitních důvodů budou vedeni jako náhradníci a v případě uvolněného místa budou telefonicky nebo písemně kontaktováni.

Cílem přijímací zkoušky je posouzení předpokladu ke vzdělávání uchazeče v cílené přátelské atmosféře. Každý obor stanovuje obsah a rozsah zkoušky (konkrétní činnosti), jejichž zvládnutím žák prokáže předpoklady potřebné ke studiu vybraného oboru.  Jednotlivé činnosti přijímacích zkoušek jsou hodnoceny stupnicí A, B, C.
A – žák bez problémů zvládá
B – žák reaguje, zvládá s drobnými nedostatky
C – žák zvládá s problémy

Dispozice pro studium hudebního oboru jsou ověřovány prostřednictvím těchto činností:

  • Zpěv písně
  • Zopakování hraného tónu (intonace)
  • Zopakování vytleskaného rytmu (rytmus)

Zájemci o studium výtvarného oboru mohou předložit soubor domácích prací. V průběhu talentové zkoušky budou děti samostatně kreslit nebo malovat na zadané téma, které bude zvoleno úměrně k jejich věku. Technika bude libovolná a pomůcky jim budou k dispozici. Součástí zkoušky je motivační rozhovor.

Obsahem talentové zkoušky tanečního oboru bude hodnocení tanečních, fyzických a hudebně-rytmických předpokladů.

BcA. Klára Strýčková, ředitelka školy